FITCHAN

Art Direction :Youichi Hisamatsu
Graphic Design :Nobuaki Nakabayashi,Sumie Yasumoto
Photo:Kota Yamada
CG Retouche : Mariko Yoshitake
Client:HASHIMOTO Baggage