GORIN

Art Direction:Youichi Hisamatsu
Graphic Design:Yusuke Mori
Photo:Youichi Onoda