Maruhachi Seichajo 12P

Art Direction & Graphic Design:Youichi Hisamatsu
Photo:Yasuhiro Simoka
CG Retouche:Mariko Yoshitake
Client:Maruhachi Seichajo Co.,Ltd