OKOME DYAYA

Art Direction & Graphic Design:Youichi Hisamatsu
Copywriting:Sawako Matsuoka
Illustration:Sumire Shinjyo
Photo:Yasuhiro Shimoka
Client:HINODEYA SEIKA


www.hinodeya-seika.com/okome-dyaya/